Central Sanskrit University Website English Version  |  संस्कृत संस्करणम्  |  हिन्दी संस्करण
CSU CSU

पूर्वोत्तरराज्यस्तरीयशास्त्रीयस्पर्धा: (२०२१-२२)
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः
एकलव्यपरिसरः, अगरतला, त्रिपुरा
दिनाङ्क:- 14 मार्च 2022
पूर्वोत्तरराज्यस्तरीयशास्त्रीयस्पर्धासु ये छात्राः प्रतिभागमिच्छन्ति ते यथानियमं online गूगलफॉर्म(Google Form) माध्यमेन 08-03-2022 दिनांकं यावत् नामांकनं कुर्वन्तु/ काचित् समस्या स्यात्तर्हि 8825298643, 8217793591 इत्यनयोः संख्ययोः सम्पर्कं कुर्वन्तु ।


  • Google Form link for Registration

  • शास्त्रीयस्पर्धा नियमावलिः