Central Sanskrit University Website English Version  |  संस्कृत संस्करणम्  |  हिन्दी संस्करण
CSU CSU


साहित्यविभागः (DEPARTMENT OF SAHITYA)


‘साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः’ इति सुविदितमेव। अत एव एकलव्यपरिसरस्य साहित्यविभागे २०१३ तमवर्षतः प्राक्शास्त्रि-शास्त्रि-आचार्यस्तरेषु अलङ्कारशास्त्रस्य अध्ययनाध्यापनञ्च प्रचलति। येन साहित्यशास्त्रसंरक्षणं भवेत्। छात्राणाम् अध्ययनसौकर्याय अत्रत्याः सर्वे प्राध्यापकाः सर्वदा प्रयत्नरताः वर्तन्ते। कार्यकुशलाः, अध्यापननिपुणाः विद्यार्थिप्रियाश्च ते अलङ्कारशास्त्रे छात्राणां रुचिवर्धनं कथं भवेत् तदर्थं नानाविधान् प्रयोगान् कुर्वन्ति। न केवलं स्वयं गवेषणकार्ये रताः भवन्ति अपि तु छात्रान्नपि तदर्थं प्रेरयन्ति। तस्मादेवात्र शोधच्छात्रैस्सह प्राध्यापकाश्च गवेषणकर्मणि सदा निरताः दृश्यन्ते।Serial
No.
Photo Name Designation Contact
01 ... Prof. S. N. Tiwari Professor, HOD 9314255155
02 ... Dr. Manju Themdeo Contract Teacher
9423064709
manjushasanskrit@gmail.com
03 ... Dr. Jitendra Tiwari Contract Teacher
9039712018
drjitendrah.tiwari@gmail.com