Central Sanskrit University Website English Version  |  संस्कृत संस्करणम्  |  हिन्दी संस्करण
CSU CSU

ज्योतिषविभागस्य परिचयः (Department of Jyotish)

 

भारतवर्षस्य सुदूर-पूर्वोत्तरक्षेत्रे ज्योतिषादिप्राच्यविद्यानां विकासाय समाजे प्रचार-प्रसाराय च राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानेन संचालिते एकलव्यपरिसरे ज्योतिषविभागस्यारम्भः 2013 तमे वर्षे जूनमासस्य चतुर्थे दिनाङ्के (04.06.2013) संजातः। परिसरस्य ज्योतिषविभागे प्राक्शास्त्रिकक्षातः विद्यावारिधिपर्यन्तम् अध्ययनध्यापनस्य व्यवस्था वर्तते।सम्प्रति विभागे आहत्य 30 छात्राः अध्ययनरतास्सन्ति।

 
Serial
No.
Photo Name Designation Contact
01 ... Dr. Brahmanand Mishra Assistant Professor,HOD
9780009989
drbnmishra19@gmail.com
02 ... Dr Manoj Shrimal Assistant Professor
8894646447
drmanojshrimal@yahoo.co.in